Logo
Search
Close this search box.

1. Gelding Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers en This Is My Life voor het verlenen van zorg, diensten en producten. Van deze Algemene Voorwaarden wordt alleen afgeweken, als dit uitdrukkelijk is vastgelegd.

1.2 This Is My Life spant zich in de opdrachtgever op het bestaan van de Algemene Voorwaarden te wijzen bij het aangaan van de overeenkomst. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is ontvangt de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. In ieder geval zijn deze Algemene Voorwaarden te allen tijde op enkel verzoek van de opdrachtgever verkrijgbaar en ontvangt de opdrachtgever deze kosteloos.

2 Begripsomschrijvingen

2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of organisatie die een overeenkomst aangaat met This Is My Life terzake van het ontvangen van zorg en/of diensten en/of producten van This Is My Life;
 2. overeenkomst: de overeenkomst tussen This Is My Life en de opdrachtgever waarbij This Is My Life zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het leveren van zorg en/of diensten en/of producten aan de opdrachtgever;
 3. machtiging: het besluit van de zorgverzekeraar of het zorgkantoor waarbij de opdrachtgever toestemming krijgt voor het afnemen van zorg, behandeling, diensten of producten, voor rekening van de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

3 Levering

3.1 This Is My Life voert de overeenkomst uit op een verantwoorde wijze die doeltreffend, doelmatig en gericht op de opdrachtgever is. This Is My Life houdt bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen van de opdrachtgever.

3.2 In het kader van de levering door This Is My Life gelden specifieke voorwaarden op het terrein van onder andere veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting en werkmateriaal ter bescherming van de zorgverleners.

3.3 This Is My Life spant zich in producten en diensten binnen acceptabele termijnen te leveren. Eventuele opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn.

3.4 Overeenkomsten tot het verlenen van terugkerende diensten, abonnementen, of bruikleen, worden aangegaan voor de in de overeenkomst beschreven periode tegen de overeengekomen prijs.

4 Wederzijdse verplichtingen

4.1 De opdrachtgever en This Is My Life zijn gehouden elkaar volgens algemeen aanvaardbare omgangsvormen te bejegenen en alle vormen van discriminatie, intimidatie of geweld achterwege te laten. This Is My life kent de beroepscode. De opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van de beroepscode.

5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever verstrekt aan This Is My Life de juiste en volledige gegevens welke van belang zijn voor de levering van de gewenste zorg, behandeling, diensten of producten.

5.2 De opdrachtgever stelt This Is My Life in staat om de overeenkomst volgens de specifieke Voorwaarden naar behoren uit te voeren.

5.3 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de nota’s van This Is My Life, ook indien de opdrachtgever de nota’s rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan This Is My Life laat voldoen.

6 Afzeggen door de opdrachtgever

6.1 Consulten kunnen door de opdrachtgever worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur tevoren. Bij niet of niet tijdige annulering behoudt This Is My Life zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

6.2 Incidentele annulering van diensten door This Is My Life te leveren op basis van genoemde duurovereenkomsten, dient te geschieden uiterlijk 24 uur voordat de dienst zal worden geleverd. This Is My Life behoudt zich het recht voor (een deel van de) kosten voor de geannuleerde dienst in rekening te brengen.

7 Aansprakelijkheid

7.1 This Is My Life is aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst ontstaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming.

7.2 This Is My Life sluit aansprakelijkheid voor schade onder een bedrag van € 25,- uit.

7.3 This Is My Life is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van oorzaken die niet voor haar rekening of risico komen.

7.4 This Is My Life is verzekerd terzake van wettelijke aansprakelijkheid voor schade en kan de afhandeling van een schademelding door de opdrachtgever aan de verzekeraar overdragen. This Is My Life is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze het bedrag te boven gaat dat de verzekeringsmaatschappij terzake aan This Is My Life uitkeert, te vermeerderen met het voor This Is My Life geldende eigen risico.

8 Bescherming Persoonsgegevens

8.1 This Is My Life registreert, beheert en verwerkt gegevens van de opdrachtgever op zodanige wijze, dat de privacy van de opdrachtgever gewaarborgd is. Daartoe hanteert This Is My Life een privacyreglement, dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van het privacyreglement.

8.2 De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger heeft recht op inzage in zijn gegevens alsmede recht op afschrift, aanvulling, correctie of verwijdering van zijn gegevens.

8.3 De medewerkers van This Is My Life hebben ten opzichte van derden de plicht tot geheimhouding ten aanzien van zaken waarvan zij weten of vermoeden, dat zij uit hoofde van hun taak/beroep hiertoe gehouden zijn.

9 Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van This Is My Life.

9.2 De opdrachtgever en This Is My Life kunnen het geschil over de uitvoering van deze overeenkomst daarnaast te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

10 Declaratie en betaling

10.1 De door This Is My Life gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 28 dagen na factuurdatum door This Is My Life ontvangen te zijn.

10.2 This Is My Life is gerechtigd volledige vooruitbetaling te verlangen van het op dat moment naar verwachting te declareren bedrag.

10.3 Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen tot en met de eerste aanmaning van This Is My Life € 27,50 exclusief BTW. De incassokosten tot en met de tweede aanmaning bedragen € 50,- exclusief BTW. Incassokosten worden samen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum niet heeft betaald.

10.4 Wanneer volledige betaling ook na herhaalde aanmaning uitblijft, geeft This Is My Life in beginsel de vordering ter incasso aan een derde uit handen. Indien en voor zover This Is My Life haar vorderingen op de opdrachtgever door een derde laat incasseren, geldt eveneens het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, met dien verstande dat de opdrachtgever dan geacht wordt aan de derde te betalen.

10.5 This Is My Life heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.10.6 Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de Opdrachtgever door This Is My Life op goede gronden wordt bestreden.

11 Opschorting van de overeenkomst

11.1 Indien en voor zover een opdrachtgever enige achterstand in betaling jegens This Is My Life heeft, is This Is My Life gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

11.2 This Is My Life kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten wanneer de opdrachtgever zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens medewerkers van This Is My Life

12 Einde overeenkomst

12.1 De overeenkomst neemt een einde:

 1. bij wederzijds goedvinden;
  1. indien van toepassing: door het verlopen van de duur of het intrekken van het afgegeven indicatiebesluit, waarbij de opdrachtgever voortzetting van de dienstverlening door This Is My Life niet voor eigen rekening wenst voort te zetten;
  2. indien van toepassing door het verlopen van de duur of het intrekken van een afgegeven machtiging, waarbij de opdrachtgever voortzetting van de dienstverlening door This Is My Life niet voor eigen rekening wenst voort te zetten;
  3. na opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever of This Is My Life.

12.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst met This Is My Life opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang wanneer voortzetting van de overeenkomst van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden.

12.3 This Is My Life kan de overeenkomst met de opdrachtgever opzeggen in bijzondere omstandigheden. Daarvan is onder meer sprake:

 1. indien blijkt dat de opdrachtgever vóór het aangaan van de overeenkomst aan This Is My Life onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, terwijl aannemelijk is, dat This Is My Life deze overeenkomst niet zou hebben aangegaan, als hij met de juiste en volledige gegevens bekend zou zijn geweest.
  1. indien de vertrouwensband tussen opdrachtgever dan wel zijn vertegenwoordiger en This Is My Life is vervallen als gevolg van structurele en ernstige meningsverschillen omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
  2. indien de opdrachtgever zich -ook na opschorting van de overeenkomst- onbehoorlijk of onheus blijft gedragen jegens This Is My Life. indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens This Is My Life niet nakomt.
  3. indien This Is My Life de betreffende zorg- of dienstverlening in de woonplaats of regio van de opdrachtgever staakt.